zorg
Niveau leerling
  • Het volledige lerarenteam neemt de basiszorg en begeleiding op zich. Specifiek in het eerste jaar besteden we extra aandacht aan leren leren. Elke vakleerkracht leert de leerlingen hoe je de leerstof verwerkt. Als dat nodig is, krijgt de leerling remediëringsopdrachten. Je goed voelen op school is heel belangrijk: ook hiervoor kan je terecht bij alle leerkrachten. 

  • Als we signalen krijgen dat er meer nodig is (leren, welbevinden), bespreken we een aanpak op het zorgteam, in overleg met het CLB. Hierin nemen we de stem van leerling, ouders, lkr mee. Een ll kan ondersteuning krijgen in de klas of buiten de klas.

  • Blijkt uit overleg (zorgteam, ouders …) dat er nood is aan externe hulp, dan is ondersteuning vanuit het Ondersteuningsnetwerk Zuid een mogelijke optie.

Niveau leerkracht
  • Flexibel inspelen op vragen rond mogelijke aanpak, leermiddelen, onderwijsmethodes, leerproblemen …
  • Efficiënt gebruiken van het leerlingvolgsysteem, informatie delen en leren van elkaar.
  • Observaties op de klasvloer.
Niveau school
  • Samen met leerkrachten, leerlingenbegeleiding en zorgteam werken we aan een gedragen visie op zorg.
  • Op regelmatige tijdstippen evalueren we de visie en sturen bij waar nodig.